Η ερευνητική αυτή εργασία πραγματεύεται τις αρχές ανάπτυξης της κυτταρικής δομής ενός συγκροτήματος. Χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο αφορά την αναγωγή των χώρων κατοικίας σε ομοειδείς πυρήνες δωματίων. Το δεύτερο τον συνδυασμό των πυρήνων δωματίων σε κατοικίες και των κατοικιών σε συνοικία. Η μέθοδος αυτή παρέχει τη δυνατότητα πολλών τυπολογικών διαφοροποιήσεων. Αφενός κάνει εφικτή τη συμμετοχή του χρήστη σε επιλογές της αρεσκείας του. Αφετέρου προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος, φυσικού ή αστικού. Η τυποποίηση των χώρων παρουσιάζει επίσης πλεονεκτήματα στην υλοποίηση των έργων. Διευκολύνει μια συμβατική κατασκευή, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προκατασκευής, ώστε να μειωθεί το κόστος. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική χωρίς τελική μορφή. Για μια δομή εν εξελίξει. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε δύο ακόμη μελέτες που ακολούθησαν με θέμα την Αγροτική Κατοικία (διαγωνισμός Α.Τ.Ε.) και την Αστική Κατοικία (συγκρότημα ΙΖΟΛΑ).